NAZAJ

ČLANI UO

PREDSEDNICA : MARTA ŠMALC
-Koordinacija dela v društvu
-Sklicevanje sej Upravnih organov društva
-Pridobivanje finančnih sredstev
-Udeleževanje sej v okviru MDO in PZS
-Priprava občnega zbora
PODPREDSEDNIK: DAMJAN PŠENIČNIK
-Nadomeščanje predsednika

BLAGAJNIK: ANA OROŽ
-Blagajniški posli
-Vpis novih članov
-Plačilo članarine -Priprava blagajniškega poročila
TAJNIK: VIDA KAMENŠEK
-Tajniški posli
-Zbiranje prijav za izlete
-zposoja ključev za bivaka na Rogli in Stolpniku
-Vodenje evidence o zasedenosti le teh
-Vodenje evidence o izposoji planinske opreme in literature
-Dežurstvo v društveni pisarni
-zdelava poročila o izletih za OZ

DELO Z MLADIMI: SILVA RIBIČ
-koordinacija med mentoricami planinskih krožkov
-vodenje planinskega krožka -priprava poročil o delu krožkov
-NAČELNIK MARKACISTOV: MARTIN PŠENIČNIK
-Vodenje odseka markacistov
-Vzdrževanje poti, nadelava novih poti -priprava poročila o delu odseka
GOSPODAR: FRANC KUK -Koordiniranje delovnih akcij
-Skrb za bivak na Stolpniku ter stolp
-Skrb za bivak na Rogli
-priprava poročila za OZ ČLANI NO PREDSEDNICA: LIDJA PUČNIK -Nadzorovanje dela v društvu
-Priprava poročila NO o delu v društvu za občni zbor PODPREDSEDNICA: MIRA KUK -Delo v NO
-Nadomeščanje predsednice NO
-Pomoč pri društvenih akcijah ČLAN: TOMAŽ DROFENIK -Delo v NO
-Pomoč pri društvenih akcijah
-zposoja ključev za bivaka na Stolpniku in Rogli

ČLANI ČR PREDSEDNIK: FRANJO REGORŠEK -Reševanje zadev, ki jih obravnava častno razsodišče
-Priprava poročila ČR za občni zbor
PODPREDSEDNIK: ALOJZ VIPOTNIK -Nadomeščanje predsednika ČR
-Sodelovanje pri delu ČR
-Posredovanje pri spornih zadevah pri delu v društvu
-Pomoč pri društvenih akcijah
ČLAN: JOŽE KONEC -Sodelovanje pri delu ČR
-Pomoč pri društvenih akcijah

VODJE ODSEKOV NAČELNICA VODNIŠKEGA ODSEKA: IRENA RIHTERIČ -Vodenje vodniškega odseka
-Izobraževalna dejavnost
-Izdelava poročila za OZ
-Izdelava plana vodenja izletov
-Vodenje izletov
NAČELNIK MARKACISTIČNEGA ODSEKA: MARTIN PŠENIČNIK -Vodenje odseka markacistov
-Vzdrževanje poti, nadelava novih poti -priprava poročila o delu odseka NAČELNIK TURNO-KOLESARSKEGA ODSEKA:JOŽE KAMENŠEK -Organizacija turnkolesarsih izletov
-Urejanje avtobusnih prevozov za izlete
-Fotodokumentiranje izletov in ostalih prireditev
-Nadomeščanje predsednice na sejah MDO ob njeni odsotnosti
-Objava razpisov planinskih izletov v medijih ter oglasni deski
-Izdelava koledarčka prireditev
-Priprava poročil o delu in o članarinah za OZ NAČELNIK ODSEKA ZA VARSTVO NARAVE: FRANC ŠILD -Udeležba na sejah o gorski straži
-Poročilo o delu gorske straže za OZ
OSTALE ZADOLŽITVE:

UROŠ VAHTER
-skrb za spletne strani
-pisanje člankov za novice, planinski vestnik…
RAJKO TOMAN
-Pomoč načelnici vodniškega odseka
MAKS MASTNAK
-Zastopanje interesov starejših članov

VLADO GORENJAK
-Pomoč gospodarju -Pomoč vodji turno kolesarskega odseka ANDREJ KOREN
-Pomoč vodji markacistov -Pomoč vodji turno kolesarskega odseka